Organizuj i ti volontersku akciju


Ovog leta možeš kroz program „Mladi su zakon“ da se sa svojim drugarima organizuješ i da uradiš nešto korisno u svom mestu (vidi – omladinski volonterski projekat) ili da učestvuješ i otputuješ (vidi – međunarodni volonterski kampovi) pa da sa drugarima iz inostranstva upoznaš neki drugi kraj Srbije, gde ćeš volontirati i učiniti nešto lepo za tu zajednicu.

Pored 47 međunarodnih volonterskih kampova širom Srbije, u okviru ovogodišnjeg programa MLADI SU ZAKON, Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa udruženjima omogućava mladima od 15 do 30 godina da urade nešto korisno za sopstvenu zajednicu i omoguće kvаlitetniji život vršnjаcimа, mlаdimа аli i drugim sugrаđаnimа! Finansiraće se preko 180 lokalnih omladinskih volonterskih projekata u Srbiji.

Od 15. juna 2016. godine Resurs centri Ministarstva omladine i sporta vam predstavljaju poziv za učešće na javnom konkursu za finansiranje omladinskih (ad hoc i kratkoročnih) volonterskih projekata čije predloge će moći da prijave registrovana udruženja mladih i neformalne grupe mladih do 10. jula 2016. godine, a u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih u sledećim okruzima:

Tokom avgusta će biti raspisani konkursi i u ostalim okruzima u Srbiji.

____________________________________________________________________________________________________________________

Ako planirate da organizujete omladinski volonterski projekat u svom mestu, evo šta sve možete da radite:

učestvujte u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujte aktivnosti za lokalnu zajednicu, a naročito za mlade u tim prostorima (na primer možete organizovati akciju čišćenja i renoviranja prostora, ali i organizovati različite kulturne događaje: izložbe, predstave i slično)
učestvujte u akcijama zaštite životne sredine; Ove aktivnosti mogu biti kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina (parkova, zaštićenih prirodnih dobara u saradnji sa njihovim upravljačima i dr), edukacije o zaštiti životne sredine (na primer o reciklaži, racionalnom trošenju energije, zagađenju, održivom transportu, klimatskim promenama i dr), ili druge aktivnosti za koje smatrate da postoje kao potreba u vašoj zajednici.
• promovišete očuvanje kulturne baštine; na primer, možete organizovati akciju uređenja kulturnih spomenika, kampanje za promociju njihovog značaja (postavljanje info tabli, kreiranje i štampa info lifleta, izrada mapa turističke ponude lokalne zajednice, edukativne radionice i drugo)
promovišite međugeneracijsku saradnju; vaše aktivnosti ne moraju da budu samo „mladi za mlade“ – na primer, aktivnosti koje vi kao omladinsko udruženje ili neformalna grupa mladih organizujete mogu da uključe i mlađe, odnosno starije od vas (manje ili više od 15-30 godina). Na primer, možete raditi razne radionice sa pretškolcima, ali i angažovati roditelje da prenose svoja znanja vašim vršnjacima, kao i da vi naučite bake i deke kako da koriste kompjuter.
promovišite razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade; u vašim aktivnostima treba se voditi ovim principima i neka vaše aktivnosti budu otvorene za sve; potrudite se da uključite jednak broj muških i ženskih učesnika; nemojte diskriminisati mlade sa teškoćama (u razvoju, sa fizičkim smetnjama, iz malih i teže dostupnih sredina, i sl), iz različitih manjinskih i etničkih grupa i različite seksualne orijentacije.
promovišete zdrave i bezbedne stilove života; na primer: aktivnosti u prirodi, kampanje protiv zloupotrebe alkohola, duvana i psihoaktivnih supstanci, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, u saobraćaju, o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično, edukativne radionice na te ili druge teme koje smatrate od značaja za mlade iz vašeg mesta.
Organizujete ICT edukaciju (ICT – informacione i komunikacione tehnologije), usmerene ka vašim vršnjacima ali i prema starijim građanima vaše zajednice: na primer korišćenje interneta, različitih programa, društvenih mreža i servisa.
promovišete solidarnost i humanost naročito prema migrantima, socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, starim licima i drugim grupama. Na primer, ukoliko u vašem mestu ima ljudi iz drugih zemalja pogođenih skorašnjom izbegličkom krizom, razmislite koje su njihove potrebe i kako vi na njih možete da odgovorite, ili ih, jednostavno, uključite u svoje planirane aktivnosti.
• ili imate nove, kreativne i inovativne ideje za poboljšanje života u vašoj zajednici.

Više o konkursu za okrug u kom živite pogledajte na linkovima gore navedenih organizacija, ali evo i opštih informacija:

  • Na konkurs se dostavlja popunjen obrazac za pisanje predloga omladinskog volonterskog projekta, koji, zajedno sa mejlovima i adresama na koje se dostavlja možete pronaći na linkovima gore navedenih organizacija;
  • Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije okruga za koji apliciraju. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.
  • Predloženi omladinski volonterski projekti treba da budu sprovedeni u periodu od 12. avgusta do 31. oktobra 2016. godine.
  • Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 40.000,00 i 100.000,00 dinara.
  • Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih volonterskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata. Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, kupovina ili štampanje promotivnih materijala kojima se narušava zdravlje ili se promoviše neprihvatljiv stil života.
  • Ukoliko vaš projekat bude uzet u obzir, bićete pozvani na trodnevnu obuku koji svaki Resurs centar realizuje u periodu 15. jul – 30. jul 2016. godine, kako bi vam pomogao da razradite vašu ideju.
  • Konačni rezultati konkursa, odnosno predlozi projekata koji će biti finansirani biće objavljeni 9. avgusta 2016. godine.

 

 

Ministarstvo omladine i sportagrb republike srbijemladi-su-zakon